ส่งผลงานเข้าร่วม

การเตรียมบทความวิจัยหน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จัดทำรูปแบบกำหนด ดูรายละเอียดที่  DOWNLOAD ประเภทของการนำเสนอผลงาน


1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint  

2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให้ส่งผลงานเข้าร่วม / เข้าใช้งานระบบ

**กรณีนำเสนอระดับนานาชาติให้เข้าลงทะเบียนในเมนูภาษาอังกฤษ