ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม

ภายใน 30 ตุลาคม 2558

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาไทย)

3,500.-บาท

4,000.-บาท

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติ (ภาษาไทย)

3,500.-บาท

4,000.-บาท

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

4,000.- บาท

4,500.-บาท

เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)

2,000.-บาท

2,000.-บาท 

 


ลงทะเบียน Online


ลงทะเบียน Online

 ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน

     โอนเงินเข้าบัญชี  ออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา สำนักงานอธิการบดี

     ชื่อบัญชี โครงการ ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( cscd2015 )

บัญชีเลขที่ 406-269058-6  เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่   
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรสารหมายเลข 0-4320-2221, หรือ 0-4336-2043 โทรศัพท์ 0-4320-2414       
หรือทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download แบบฟอร์มใบแจ้งยอด


 ใบแจ้งยอดชําระค่าลงทะเบียนผลงานบรรยายระดับชาติ(ภาษาไทย)

 ใบแจ้งยอดชําระค่าลงทะเบียนผลงานระดับนานาชาติ

 ใบแจ้งยอดชําระค่าลงทะเบียนผลงานภาคโปสเตอร์(ภาษาไทย)

 ใบแจ้งยอดชําระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ไม่เสนอผลงาน)

 เอกสารขออนุมัติการจัดประชุมวิชาการ