กำหนดส่งผลงานเข้าร่วม

 

 

กำหนดการเดิม

กำหนดการใหม่

ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ภายใน

10 ตุลาคม 2558

30 ตุลาคม 2558

แจ้งผลการพิจารณาตอบรับบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน

5 พฤศจิกายน 2558

20 พฤศจิกายน 2558

ส่งบทความฉบับตีพิมพ์ ภายใน

20 พฤศจิกายน 2558

4 ธันวาคม 2558