การติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0-4320-2414 
โทรสาร 0-4320-2221
มือถือ
เบญจมาศ บูรณสรรค์ 0 - 8158 – 61722
ณัฐวิภา จันโทริ 0-84207-7477

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://cscd2015.kku.ac.th